Udgangspunktet for hele af­stemningen var fredstraktaten i Versailles i 1919. Her fandtes et afsnit om, at den dansk-ty­ske grænse skulle fastlægges ud fra befolkningens selvbe­stemmelsesret på grundlag af nationalitetsprincippet. Kun ganske lidt af agitati­onsmaterialet beskæftiger sig hermed. På denne valgplakat er dette grundlæggende punkt imidlertid trukket frem, og gen­nem et klart farvevalg er de vigtigste elementer understre­get: ”Folkenes Ret, Sønderjy­der, Kræv Eders Ret”. Denne plakat blev lavet i det største oplag af alle danske pla­kater, og den blev opklæbet på telefonpæle overalt både i 1. og 2. zone. Dansk afstemningsplakat, tegnet af Thor Bøgelund. Oplag 30.000 eksemplarer. 105 x 40 cm.